Kiberbiztonsági mesterképzés

[Felvi link]

[NKE link]

KIBERBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: kiberbiztonsági (Cyber Security)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles kiberbiztonsági szakértő
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cyber Security Expert

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, államtudományi és közigazgatási

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

 • 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: -
 • 4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az államtudományi osztatlan mesterképzési szak, a bűnügyi igazgatási, a gazdaságinformatikus, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a katasztrófavédelem, a katonai gazdálkodási, a katonai logisztika, a katonai üzemeltetés, a katonai vezetői, a közigazgatás- szervező, a mérnök informatikus, a nemzetbiztonsági, a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, a biztonság- és védelempolitikai, a nemzetközi igazgatási, a polgári nemzetbiztonsági, a programtervező informatikus és a rendészeti igazgatási alapképzési szak.
 • 4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 0312

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek felkészítése, akik a közigazgatás, a védelmi igazgatás, a külügyi igazgatás területeihez tartozó szervezeteknél vezetői és szakértői munkakörökben képesek a kiberbiztonsági feladatok tervezését, szervezését és irányítását eredményesen végrehajtani. A mesterképzés azokra a kiberbiztonsági kérdésekre, aktuális és jövőbeli kihívásokra fókuszál, amelyekkel az állami és a magánszférának, illetve a társadalomnak egyaránt szembe kell néznie. A hallgatók széles körű ismereteket szereznek a kiberbiztonság elméleti és gyakorlati oldaláról, biztonsági, környezeti, társadalmi és gazdasági aspektusairól. A differenciált szakmai tananyag elsajátítása során (nemzetközi kapcsolatok a kiberbiztonságban, közszolgálati kiberbiztonság-menedzsment, létfontosságú elektronikus információs rendszerek védelme) alkalmassá válnak szakterületüknek megfelelően kutatási, fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, védelmi problémakörök tudományos igényű elemzésére és következtetések kialakítására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

 • 8.1.1. Az okleveles kiberbiztonsági szakértő
  • a) tudása
   • Ismeri azokat a fontosabb előírásokat a szabályozásokból, amelyek a mindennapi munkáját befolyásolják.
   • Ismeri a nemzetközi jog alkalmazhatóságát a kibertérben.
   • Átlátja, hogy milyen védelmi megoldások vannak a kibertámadás ellen.
   • Ismeri a kibertámadás esetén alkalmazandó eljárásokat.
   • Ismeri a létfontosságú rendszerelemek fogalmát.
   • Átlátja a munkáltatók által meghatározott belső szabályzatok megalkotásának szükségességét az információs rendszerekben tárolt adatok sértetlensége és a rendelkezésre állás tekintetében.
   • Tisztában van a nyomozóhatóság feladataival az egyes állami szervezetek, vállalatok és intézményeket érő támadások esetén.
   • Átlátja a kibertérrel kapcsolatos diplomáciai, illetve politikai információmegosztás folyamatát, valamint az esetleges válaszlépéseket.
   • Tisztában van az információmegosztás folyamatával bűncselekmény felmerülése esetén.
   • Ismeri a fedett környezetből történő információgyűjtés eljárásait.
   • Tisztában van az emberi tényező szerepével a kibertámadások kivitelezése során.
   • Ismeri a kártékony kódok fogalmát és hatásmechanizmusát.
   • Tisztában van az állami kibervédelmi rendszerrel.
   • Megérti a szervezeti feladatokat a kibervédelemben.
  • b) képességei
   • Képes értelmezni a jogszabályokból eredő követelményeket.
   • Képes megszerezni a szervezet vezetőinek támogatását a jogszabályi megfelelőség kiépítéséhez.
   • Képes átlátni a kibertér speciális jogállását.
   • Képes a szükséges mértékben alkalmazni a kibertérre vonatkozó nemzetközi jogot kibertámadások esetén.
   • Képes olyan védelmi intézkedések meghozatalára, amelyek segítik a humán fenyegetettségből eredő kockázatok csökkentését.
   • Képes olyan technológiai védelmi intézkedések meghozatalára, amelyek a cyber kill chain egyes elemeihez kapcsolódnak.
   • Képes felmérni a belső munkavállalók jelentette kiberbiztonsági kockázatokat.
   • Képes olyan szabályzatok alkotására, amelyek a belső munkavállalók jelentette fenyegetések kezelésére vonatkoznak.
   • Képes együttműködni a nyomozóhatósággal a kiberbiztonsági eseményeket érintő nyomozások során.
   • Képes a szervezeténél keletkezett információkat oly módon megosztani külső szereplővel, hogy az ne sértse saját szervezetének érdekét, de hatékonyan tudja támogatni a külső felet.
   • Képes a keletkezett információk megosztásának szükségességével kapcsolatban komplex következtetések levonására.
   • Képes átlátni a kibertér aktuális fenyegetéseit.
   • Képes támogatni szervezetét a kibervédelmi képességek kialakításában.
   • Képes megfelelően támogatni szervezetét és a külső feleket egy kibertámadás kezelésében.
  • c) attitűdje
   • Munkája során figyelembe veszi és alkalmazza a kiberbiztonsággal kapcsolatos jogszabályokat.
   • Megérti és elfogadja a nemzetközi kiberjog komplexitását, ennek köszönhetően a munkája során törekszik ennek a komplexitásnak a kezelésére.
   • A maga komplexitásában tervezi meg az információbiztonsági irányítási rendszert.
   • Hatékony lépéseket tesz a kibertámadások megelőzése érdekében, így csökkentve a szervezete kitettségét.
   • Kiemelt kockázatként kezeli a belső munkavállalókat, és ennek megfelelően tervezi meg az információbiztonsági folyamatokat.
   • Szükség esetén támogatja a külső feleket a szervezeténél keletkezett információk megosztásával.
   • Partner abban, hogy se a szervezete, se ő maga ne váljon kibertámadás áldozatává.
  • d) autonómiája és felelőssége
   • Tudatosan törekszik a kiberbiztonság sajátosságainak megfelelő, korszerű ismeretek hazai és nemzetközi szinten történő gyakorlati alkalmazására.
   • Önállóan dolgozza fel az új és összetett információkat, problémákat, illetve jelenségeket rendszerszerű és kritikus módon.
   • Kezdeményező módon lép fel az alternatív, eredeti megoldások kidolgozásában, bemutatásában és a bonyolult, nem tipikus helyzetekben történő adekvát döntések meghozatalában.
   • Vállalja a szakterület, a szakmai praxis módszertanának fejlesztéséhez szükséges elméleti, tudományos kutatási és gyakorlati információk beszerzésének, értékelésének és hasznosításának végrehajtását.
   • Felelősséget vállal a kiberbiztonság összefüggő ismeretének és a meghatározó jogi, szabályozási és gazdasági összefüggések ismeretének alapján a szakmai javaslatok kidolgozásában.
   • Értékkötelezett módon vesz részt a kibertér komplexitásának és kölcsönhatásainak ismerete által a különböző hivatásrendek feladatainak szervezésében.
   • Önállóan és pontosan vesz részt a kiberbiztonsági fenyegetések technológiai, politikai és adminisztratív megoldásában.
   • Vállalja a kiberbiztonsági fenyegetések kezelésének felelősségét.
   • Kezdeményezőként dolgozik a technikai és operatív teendők stratégiai célokká való konvertálásában.
   • Gyakorlatába beépíti és alkalmazza az e szakterületen folyó kutatások eredményeit.

9. A mesterképzés jellemzői

 • 9.1. Szakmai jellemzők
  • 9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül
   • - államtudományi, jogi és közigazgatás-szervezési ismeretek (jogi és közigazgatási ismeretek, a magyar közigazgatás szervezeteinek és szakigazgatási rendszereinek működése, közmenedzsment, elektronikus közszolgáltatások, kiberbiztonsági szabályozások és szabványok, adatvédelem, adatbiztonság) 10-15 kredit,
   • - információbiztonsági és biztonságszervezési ismeretek (kockázatértékelés, kockázatmenedzsment, Irányítási rendszerek, kiberbiztonsági stratégia és vezetés, információs rendszerek és hálózatok biztonsága, biztonságtechnika, incidensmenedzsment) 25-30 kredit,
   • - nemzetközi tanulmányok és biztonságpolitikai ismeretek (biztonságpolitika, kiberdiplomácia, a kibertér aktorai) 10-15 kredit,
   • - rendészeti szakismeretek (kiberbűnözés, hírszerzés a kibertérben, digitális nyomrögzítés) 10-15 kredit,
   • - alkalmazott infokommunikációs szakismeretek (adatbányászat, biztonsági technológiák alkalmazása, kriptográfia a közszolgálatban, biztonsági tesztelés) 10-15 kredit,
   • - katonai és védelmi szakismeretek (kiberhadviselés, létfontosságú rendszerek védelme) 10-15 kredit,
   • - vezetési és kommunikációs szakismeretek (vezetéselmélet, válságmenedzsment és kommunikáció, a kiberbiztonság pszichológiai aspektusai, a kiberbiztonság humán tényezői) 10-15 kredit.
 • 9.2. Idegennyelvi követelmény
  • A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél vagy legalább STANAG 6001. szerinti, 2.2.2.2. szintű államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.
 • 9.3. A szakmai gyakorlat követelményei
  • A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény, amelynek időtartama - egybefüggően - legalább 10 hét, amelyet kifejezetten kiberbiztonsággal foglalkozó szakmai környezetben kell a hallgatónak teljesítenie. A szakmai gyakorlat részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg.
 • 9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • informatikai ismeretek (30 kredit): a szoftvertechnológia, a rendszertechnika és az adatbázisok és információs rendszerek ismeretkörei, kriptográfia alkalmazása, számítógépek architektúrája és számítógépes hálózatok témakörei;
 • államtudományi és társadalomtudományi ismeretek (30 kredit): közigazgatási jog, alkotmányjog, büntetőjog, közigazgatási büntetőjog, közigazgatási rendtartás, alkotmány- és jogtörténet, európai közjog, nemzetközi jog, államtan, közgazdaságtan, szociológia, politológia, pszichológia, vezetés- és szervezéselmélet.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.