Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak

[Felvi link]

[NKE link]

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Elektronikus információbiztonsági vezető

Szakfelelős: Dr. Krasznay Csaba, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 280 óra

 

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt azok, akik angol nyelvű alapfokú komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkeznek.

A képzés célja: A képzés fő célja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek feladatellátásához szükséges szakmai kompetenciák átadása és a biztonságtudatos szemléletmód kialakítása.

A képzés célcsoportja: A szakirányú végzettség birtokában az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek a megfelelő információbiztonsági rendszer kialakítása és fenntartása mellett ismereteivel és hozzáállásával növeli a szervezet biztonságát, neveli a munkatársakat, így összességében csökkenti a szervezet biztonsági kitettségét a hagyományos és informatikai támadókkal szemben.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Az elektronikus információbiztonsági vezető

a) tudása

 • Ismeri azokat a fontosabb előírásokat a szabályozásokból, amelyek a mindennapi munkáját befolyásolják.
 • Átlátja, hogy milyen védelmi megoldások vannak a kibertámadás ellen.
 • Ismeri a kibertámadás esetén alkalmazandó eljárásokat.
 • Ismeri a létfontosságú rendszerelemek fogalmát.
 • Átlátja a munkáltatók által meghatározott belső szabályzatok megalkotásának szükségességét az információs rendszerekben tárolt adatok sértetlensége és a rendelkezésre állás tekintetében.
 • Tisztában van az emberi tényező szerepével a kibertámadások kivitelezése során.
 • Ismeri a kártékony kódok fogalmát és hatásmechanizmusát.
 • Tisztában van az állami kibervédelmi rendszerrel.
 • Megérti a szervezeti feladatokat a kibervédelemben.

b) képességei

 • Képes értelmezni a jogszabályokból eredő követelményeket.
 • Képes megszerezni a szervezet vezetőinek támogatását a jogszabályi megfelelőség kiépítéséhez.
 • Képes olyan védelmi intézkedések meghozatalára, amelyek segítik a humán fenyegetettségből eredő kockázatok csökkentését.
 • Képes olyan technológiai védelmi intézkedések meghozatalára, amelyek a cyber kill chain egyes elemeihez kapcsolódnak.
 • Képes felmérni a belső munkavállalók jelentette kiberbiztonsági kockázatokat.
 • Képes olyan szabályzatok alkotására, amelyek a belső munkavállalók jelentette fenyegetések kezelésére vonatkoznak.
 • Képes átlátni a kibertér aktuális fenyegetéseit.
 • Képes támogatni szervezetét a kibervédelmi képességek kialakításában.
 • Képes megfelelően támogatni szervezetét és a külső feleket egy kibertámadás kezelésében.

c) attitűdje

 • Munkája során figyelembe veszi és alkalmazza a kiberbiztonsággal kapcsolatos jogszabályokat.
 • A maga komplexitásában tervezi meg az információbiztonsági irányítási rendszert.
 • Hatékony lépéseket tesz a kibertámadások megelőzése érdekében, így csökkentve a szervezete kitettségét.
 • Kiemelt kockázatként kezeli a belső munkavállalókat, és ennek megfelelően tervezi meg az információbiztonsági folyamatokat.
 • Partner abban, hogy se a szervezete, se ő maga ne váljon kibertámadás áldozatává.

d) autonómiája és felelőssége

 • Tudatosan törekszik a kiberbiztonság sajátosságainak megfelelő, korszerű ismeretek hazai és nemzetközi szinten történő gyakorlati alkalmazására.
 • Önállóan dolgozza fel az új és összetett információkat, problémákat, illetve jelenségeket, rendszerszerű és kritikus módon.
 • Kezdeményező módon lép fel az alternatív, eredeti megoldások kidolgozásában, bemutatásában és a bonyolult, nem tipikus helyzetekben történő adekvát döntések meghozatalában.
 • Vállalja a szakterület, a szakmai praxis módszertanának fejlesztéséhez szükséges elméleti, tudományos kutatási és gyakorlati információk beszerzésének, értékelésének és hasznosításának végrehajtását.
 • Felelősséget vállal a kiberbiztonság összefüggő ismeretének és a meghatározó jogi, szabályozási és gazdasági összefüggések ismeretének alapján a szakmai javaslatok kidolgozásában.
 • Önállóan és pontosan vesz részt a kiberbiztonsági fenyegetések technológiai, politikai és adminisztratív megoldásában.
 • Vállalja a kiberbiztonsági fenyegetések kezelésének felelősségét.
 • Kezdeményezőként dolgozik a technikai és operatív teendők stratégiai célokká való konvertálásában.
 • Gyakorlatába beépíti és alkalmazza az e szakterületen folyó kutatások eredményeit.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti és gyakorlati órák segítségével, valamint e-learning támogatásával járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Információbiztonsági és adatvédelmi szabályozás
Az információbiztonság alapjai
Információs rendszerek és hálózatok biztonsága 1.
Információbiztonsági szabványok
Kockázatértékelés, kockázatmenedzsment
Biztonságtechnika
Biztonságpolitika
Vezetéselmélet
Incidensmenedzsment
Biztonsági tesztelés
Információbiztonsági stratégia és vezetés
Kiberbiztonsági szabályozás Európában
Válságmenedzsment és kommunikáció
Információs rendszerek és hálózatok biztonsága 2.

A jelentkezés kezdete: 2022. április

A jelentkezési határidő: 2022. augusztus 1. 23:59

A járványügyi helyzetre tekintettel a jelentkezési határidő korábbi lezárásának jogát fenntartjuk!

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2022. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta kétszer, pénteki és szombati napokon

Az önköltség mértéke: 198.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:

Hock Zsanett
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20852
E-mail cím: Hock.Zsanett@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 145. iroda